Deze portal is alleen toegangelijk voor geregistreerde zakelijke IT Resellers.

Vanaf april 2021 is Dajema officieel partner van het Duitse MRM Distribution geworden.

MRM is sinds jaren specialist en distributeur op het gebied van tweedehands software licenties, met name van Microsoft producten.

MRM heeft de nodige kennis en mankracht in huis om ook de de Dajema klanten tijdig te voorzien van de juiste informatie t.a.v. de juiste licentieproducten, als ook de rechtmatige documentatie.

Op deze manier zijn u en uw klanten altijd 100% compliant en zo dus ook altijd audit-proof!

Gezien de hoge doorloopsnelheid van pre-owned software, gecombineerd met regelmatige prijsschommelingen in de markt, kunt u de dagprijzen niet standaard terugvinden in onze webshop.

Daar tegenover staat wel een snelle en accurate service van onze kant; waarbij wij streven naar een reactietijd van max. 1 werkdag.

U vindt bij ieder gewenst product een knop voor de offerte aanvraag.

NB: Zoals gebruikelijk in de handel met gebruikte originele software, is niet elk product altijd onmiddellijk beschikbaar. Indien uw klanten behoefte hebben aan een dergelijk product "op bestelling", neem dan rechtstreeks contact met ons op. Het gebeurt af en toe dat wij goederen in voorraad hebben die nog niet in het systeem zijn ingevoerd, maar die op de gewenste leverdatum beschikbaar zullen zijn.


De volgende Microsoft producten kunnen wij pre-owned leveren:


Maar hoe zit dat juridisch? Mag u wel gebruikte software aan- en verkopen? 

Het antwoord is ja! Het is wettelijk toegestaan gebruikte software te verkopen en te gebruiken indien onder meer aan de volgende voorwaarden is voldaan, waarvoor de aanbieder en zijn klant de volledige bewijslast dragen: 

- Het computerprogramma moet oorspronkelijk met toestemming van Microsoft op de markt zijn gebracht op het grondgebied van de EU of een andere 
overeenkomst sluitende staat van de Europese Economische Ruimte (EER).  
- De licentie moet van onbeperkte duur zijn.  
- Alle exemplaren van de vorige kopers moeten op het ogenblik van de wederverkoop onbruikbaar zijn gemaakt. Om dit te verduidelijken, moet men alle    vorige kopers kennen!  

 

Wanneer u gebruikte originele software van Dajema IT Distributors koopt, leveren wij de volgende legale en fabrikant-conforme bewijzen mee: 

- Afleverbewijs & factuur incl. serienr. & installatiesleutel (incl.2 downgrade versies)
- Kopie van de softwarelicentieovereenkomst van de oorspronkelijke eerste eigenaar.
- Document "Wettelijk  goedgekeurde overdracht  van gebruiks- en toepassingsrechten"
- Installatiemedium
- Ondertekende verklaring van vernietiging van de oorspronkelijke eigenaar

NB: Het aankopen en verkopen van gebruikte software mag dus alleen in Europa en landen binnen de EER.


Voordelen  pre-owned software:

In de regel een stuk voordeliger dan nieuwe licenties

Vermindering van de ecologische footprint

Tegengaan van de hedendaagse ‘weggooi-cultuur

Aantrekkelijke marges voor de reseller

Voor een succesvolle en rechtmatige overdracht van de licenties (aankoop en verkoop), is het overhandigen van de volgende documenten essentieel! 

Het opnieuw verkopen van software (in het bijzonder Microsoft producten) is in Europa en landen binnen de EER volledig legaal en ook goedgekeurd door het Europese Hof op 24 April 2012.

Hieronder en in de meegeleverde weblink, is terug te lezen waarover en wat het hof oordeelde in deze rechtszaak. In het kort komt het erop neer dat eindgebruikers in Europa het softwarepakket incl. eigendomsrecht aankopen, waar in tegen de eindgebruikers in Amerika alleen het recht van gebruik van het softwarepakket aankopen.

Jurisprudentie, Europese besluit, 24 April 2012
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=121981&text=&dir=&doclang=NL&occ=first%3D1&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6290921

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 24 april 2012 een beslissing genomen ten gunste van de commercialisering van tweedehands softwarelicenties van welke aard dan ook. Volgens deze uitspraak verliest een softwareverkoper of -distributeur, zodra hij een kopie van een softwaretool verkoopt, automatisch zijn exclusieve distributierechten, waardoor het volledig legaal is voor bedrijven en particulieren om hun eigen kopieën door te verkopen, waardoor deze nichemarkt wordt gelegitimeerd voor bedrijven zoals het Duitse UsedSoft, het bedrijf dat de zaak aanhangig heeft gemaakt bij het Europese Hof.

Bovendien wordt in de uitspraak van het Hof duidelijk gesteld dat er geen verschil kan worden gemaakt tussen fysieke media en downloadproducten. "Het maakt niet uit of de kopie van het computerprogramma beschikbaar is gesteld door middel van een download van de website van de rechthebbende of door middel van een materiële drager zoals een cd-rom of dvd", aldus de rechter. "Zelfs als de rechthebbende het recht van de klant om de geleverde kopie van het programma te gebruiken formeel scheidt van de handeling van het overdragen van de kopie van het programma aan de klant op een materiële drager, blijft de handeling van het downloaden van dat medium een kopie van het computerprogramma en die van het sluiten van een licentieovereenkomst onafscheidelijk vanuit het oogpunt van de verkrijger".

De overdracht van de eigendom van de licenties impliceert ook de overdracht van de wettelijke verplichtingen die voor beide onderdelen zijn vastgesteld, met inbegrip van onderhoud en upgrades, wat ook betekent dat bijvoorbeeld meerdere gebruikerslicenties niet afzonderlijk kunnen worden gesplitst en verkocht, aangezien de oorspronkelijke voorwaarden nog steeds van toepassing zouden zijn in het geval van een doorverkoop.

Deze beslissing heeft echter alleen gevolgen voor de Europese markten, aangezien eerdere uitspraken van het Hof in de Verenigde Staten een geheel andere richting hebben gevolgd. In de precedentenzaak Vernor vs. Autodesk is vastgesteld dat Amerikaanse kopers de mogelijkheid kopen om een licentie te gebruiken, maar dat zij geen eigenaar zijn van de software, waardoor her-distributie juridisch niet mogelijk is. Dit weerhoudt Amerikaanse gebruikers er niet van om licenties te kopen buiten de VS, hoewel de rechtmatigheid van een dergelijke mogelijkheid nog steeds onduidelijk is

Desalniettemin is deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie van groot belang voor bedrijven, omdat het onderscheid tussen de aankoop van een licentie en de aankoop van een product hierdoor wordt opgeheven. De gevolgen van deze maatregel voor de internationale handel en de intellectuele eigendomswetgeving op de lange termijn moeten nog verder worden besproken, maar op de korte termijn is het kostenbesparingspotentieel voor Europese organisaties ongetwijfeld zeer belangrijk. We zullen in de toekomst zien wat de werkelijke gevolgen zijn van de openstelling van deze markt voor in de Europese Unie gevestigde bedrijven.