Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Dajema , handelend onder de naam Dajema IT Distributors, en haar wederpartij.

Artikel 1. Definities en partijen

1.1 Dajema IT Distributors gevestigd te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61364088 , handelend onder de naam Dajema IT Distributors.
1.2 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.3 Leverancier: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Softwarelicentie aan Dajema IT Distributors verkoopt.
1.4 Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Softwarelicentie van Dajema IT Distributors  koopt. 
1.5 Softwarelicentie: een gebruiksrecht op standaardsoftware. 
1.6 Schriftelijk: op schrift gesteld, zowel op papier als digitaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
1.7 Website: de website van Dajema IT Distributors , te raadplegen via www.dajema.eu
1.8 Wederpartij: Leverancier of Opdrachtgever, die een overeenkomst aangaat met Dajema IT Distributors.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Dajema IT Distributors  behoudt zich het recht voor om een aanbieding(en) of offerte(s) strekkende tot verkoop van Softwarelicenties te wijzigen.
2.2 Persoonlijke aanbiedingen van Dajema IT Distributors  zijn gedurende 7 kalenderdagen geldig, tenzij Schriftelijk anders aangegeven. Aanvaarding na het verloop van deze periode leidt alleen tot een overeenkomst tussen Dajema IT Distributors  en Wederpartij, ingeval Dajema IT Distributors  uitdrukkelijk de aanvaarding door Wederpartij accepteert.
2.3 Op "restpartijen" of bij "op=op deals" is de omruilgarantie niet van toepassing.

Artikel 3. Registratie
3.1 Op de Website van Dajema IT Distributors  kan Wederpartij zich registreren door een account aan te maken.  Tijdens de registratieprocedure kiest Wederpartij een gebruikersnaam en wachtwoord. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Het account zal toegankelijk zijn door het invoeren van inloggegevens.
3.2 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens. Het is Wederpartij niet toegestaan om de inloggegevens zonder toestemming van Dajema IT Distributors  aan derden te verstrekken. Wederpartij stelt Dajema IT Distributors  daarnaast onverwijld op de hoogte indien de inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verloren zijn gegaan.
3.3 Het gebruik van het door Dajema IT Distributors  beschikbaar gestelde account geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Wederpartij. Indien Wederpartij vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van het account, dient Wederpartij dit zo spoedig mogelijk aan Dajema IT Distributors  te melden zodat er maatregelen genomen kunnen worden. 

Artikel 4. Inkoop van Softwarelicenties
4.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de inkoop van Softwarelicenties door Dajema IT Distributors .
4.2 Leverancier levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomst en in overeenstemming met artikel 6.
4.3 Leverancier verstrekt aan Dajema IT Distributors  alle relevante informatie met betrekking tot de Softwarelicentie, waaronder maar niet beperkt tot, informatie over:
× de versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt;
× de activatie van de software;
× het recht op onderhoud en updates van de software;
× de toepasselijke licentievoorwaarden en -beperkingen.

4.4 Leverancier garandeert dat:
a) de Softwarelicentie met toestemming van de rechthebbende op de software, in het handelsverkeer van een van de landen van de Europese Unie is gebracht;
b) de Softwarelicentie is verkregen voor onbepaalde duur;
c) er geen verdere vergoedingen verschuldigd zijn voor het gebruik van de Softwarelicentie;
d) de Softwarelicentie op het moment van levering niet in gebruik is;
e) de Softwarelicentie niet gesplitst of anderszins onvolledig is.
4.5 Leverancier zal Dajema IT Distributors , op diens eerste verzoek, onmiddellijk van alle informatie voorzien die nodig is om aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarden uit het voorgaand lid.
4.6 Leverancier zal Dajema IT Distributors  vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Softwarelicentie zoals geleverd inbreuk maakt op een auteursrecht van deze derden. Tevens  is Leverancier in dat geval gehouden tot volledige restitutie van de door Dajema IT Distributors  betaalde bedragen.
4.7 MSDN licenties, Microsoft Developer Network (MSDN) licenties zijn rechten die verleend worden aan developers die met Microsoft producten werken met als doel om software testen. Deze licenties worden in sommige gevallen gratis verstrekt en hebben geen commercieel waarde. Het gebruik van MSDN licenties is hierdoor voor bedrijven en particulieren streng verboden en kan leiden tot hoge boetes! 

Ons strenge inkoopbeleid verplicht onze leveranciers om alleen OEM, Retail en OLP licenties te verstrekken. Elke licentie wordt ook door ons gecheckt op legaliteit, activatie en beschikbaarheid. 


Artikel 5. Verkoop van Softwarelicenties
5.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de verkoop van Softwarelicenties door Dajema IT Distributors .
5.2 Dajema IT Distributors  levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomst en in overeenstemming met artikel 6. Dajema IT Distributors  spant zich in om hierbij de noodzakelijke informatie voor de activatie van de Softwarelicentie Schriftelijk ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
5.3 Dajema IT Distributors  levert desgewenst advies over de werking van de Softwarelicentie. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de installatie en de ingebruikname van de Software. Dajema IT Distributors  is niet verantwoordelijk voor het leveren van de software waartoe de Softwarelicentie strekt. Voor vragen met betrekking tot de werking van de Software dient Opdrachtgever zich te wenden tot de rechthebbende op de software. 
5.4 Opdrachtgever is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de benodigde versie van een Softwarelicentie. De Softwarelicentie kan nadat deze ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever, niet meer worden geretourneerd anders dan met Schriftelijke toestemming van Dajema IT Distributors .

5.5 Dajema IT Distributors  staat ervoor in dat de geleverde licenties gebruikt kunnen worden voor de betreffende software waarbij de installatie van de software binnen 3 maanden na uitlevering plaats moet vinden.
5.6 De omvang van de Softwarelicentie is beperkt tot licentievoorwaarden van de rechthebbende op de software. Voor zover van toepassing vermeldt de factuur informatie over de Softwarelicentie, waaronder versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt en het recht op onderhoud en updates van de software.

5.7 Het aantal activeringen correspondeert met het aantal op het licentiedocument / factuur. Dajema IT Distributors  kan niet verantwoordelijk worden gehouden als Microsoft activatiecode(s) blokkeert als gevolg van herinstallaties doordat het limiet m.b.t. het aantal activeringen bereikt is. 
5.8 De overdracht van de licenties is volledig als het factuurbedrag voldaan is.

Artikel 6. Levering en leveringstermijn
6.1 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Dajema IT Distributors  aan Opdrachtgever, geschiedt, tenzij anders overeengekomen, zo snel mogelijk na voldoening van de factuur door Opdrachtgever.
6.2 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Leverancier aan Dajema IT Distributors  dient binnen 7 dagen te geschieden na het moment dat Dajema IT Distributors  het aanbod van Leverancier heeft aanvaard. Voldoening van de factuur aan Leverancier geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen nadat Leverancier de betreffende Softwarelicentie(s) ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7. Prijzen
7.1 Alle prijzen op de Website en in brochures, prijslijst(en), aanbiedingen en overige communicatiemiddelen van Dajema IT Distributors , zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
7.2 Prijzen als bedoeld in voorgaand lid, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
8.1 Dajema IT Distributors  zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat bij aanvaarding van een aanbieding akkoord met elektronische facturatie door Dajema IT Distributors .
8.2 De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Indien op de factuur geen betalingstermijn is opgenomen dan geldt een termijn van 7dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van zeven dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd.
8.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten (met een minimum van 250 euro), daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. 
8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.5 In bovenstaande gevallen heeft Dajema IT Distributors  voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
8.6 Opdrachtgever doet afstand van alle rechten omtrent verrekening.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Dajema IT Distributors  is enkel aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en uitsluitend voor directe schade.
9.2 De aansprakelijkheid van Dajema IT Distributors  ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is beperkt tot de directe schade met een maximum van de voor de overeenkomst overeengekomen prijs. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000,-.
9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a) redelijke en aantoonbare kosten die de betreffende partij heeft moeten maken om de ander er toe te manen de overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
b) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
c) redelijke en aantoonbare kosten die betreffende partij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
9.4 Elke recht op schadevergoeding voor Wederpartij vervalt ieder geval in geval:
a) Wederpartij niet direct na constatering van de schadeveroorzakende gebeurtenis maatregelen heeft genomen om de schade te beperken;
b) Wederpartij niet binnen drie weken na bekend worden met de schade Dajema IT Distributors  op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.
9.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schadeveroorzakende partij en/of haar bedrijfsleiding.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Dajema IT Distributors  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
10.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Dajema IT Distributors  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dajema IT Distributors  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, netwerkaanval, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dajema IT Distributors  door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dajema IT Distributors  kan worden gevergd.
10.3 Dajema IT Distributors  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
10.4 Voor zover Dajema IT Distributors  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dajema IT Distributors  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1 Partijen zullen informatie die zijn aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen indien de informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is (“Vertrouwelijke Informatie”). De inhoud van de overeenkomst is in ieder geval vertrouwelijk.
11.2 De plicht tot het strikt vertrouwelijk behandelen van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:
× voor de datum van verstrekking in het bezit was van de ontvangende Partij;
× verkrijgbaar is bij een derde zonder dat de derde enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking; 
× beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke websites of diensten; 
× onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.
11.3 Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk verbiedt. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kortgeding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
11.4 Partijen leggen de geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel ook op aan werknemers en aan derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst en aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1 Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dajema IT Distributors  gevestigd is.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
13.2 Partijen zijn slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Dajema IT Distributors  steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
13.3 De door Dajema IT Distributors  ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Wederpartij.