Deze portal is alleen toegangelijk voor geregistreerde zakelijke IT Resellers.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Dajema , handelend onder de naam Dajema IT Distributors, en haar wederpartij.

Artikel 1. Definities en partijen

1.1 Dajema IT Distributors gevestigd te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61364088 , handelend onder de naam Dajema IT Distributors.
1.2 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.3 Leverancier: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Softwarelicentie aan Dajema IT Distributors verkoopt.
1.4 Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Softwarelicentie van Dajema IT Distributors  koopt. 
1.5 Softwarelicentie: een gebruiksrecht op standaardsoftware. 
1.6 Schriftelijk: op schrift gesteld, zowel op papier als digitaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
1.7 Website: de website van Dajema IT Distributors , te raadplegen via www.dajema.eu
1.8 Wederpartij: Leverancier of Opdrachtgever, die een overeenkomst aangaat met Dajema IT Distributors.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Dajema IT Distributors  behoudt zich het recht voor om een aanbieding(en) of offerte(s) strekkende tot verkoop van Softwarelicenties te wijzigen.
2.2 Persoonlijke aanbiedingen van Dajema IT Distributors  zijn gedurende 7 kalenderdagen geldig, tenzij Schriftelijk anders aangegeven. Aanvaarding na het verloop van deze periode leidt alleen tot een overeenkomst tussen Dajema IT Distributors  en Wederpartij, ingeval Dajema IT Distributors  uitdrukkelijk de aanvaarding door Wederpartij accepteert.
2.3 Op "restpartijen" of bij "op=op deals" is de omruilgarantie niet van toepassing.

Artikel 3. Registratie
3.1 Op de Website van Dajema IT Distributors  kan Wederpartij zich registreren door een account aan te maken.  Tijdens de registratieprocedure kiest Wederpartij een gebruikersnaam en wachtwoord. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Het account zal toegankelijk zijn door het invoeren van inloggegevens.
3.2 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens. Het is Wederpartij niet toegestaan om de inloggegevens zonder toestemming van Dajema IT Distributors  aan derden te verstrekken. Wederpartij stelt Dajema IT Distributors  daarnaast onverwijld op de hoogte indien de inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verloren zijn gegaan.
3.3 Het gebruik van het door Dajema IT Distributors  beschikbaar gestelde account geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Wederpartij. Indien Wederpartij vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van het account, dient Wederpartij dit zo spoedig mogelijk aan Dajema IT Distributors  te melden zodat er maatregelen genomen kunnen worden. 

Artikel 4. Inkoop van Softwarelicenties
4.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de inkoop van Softwarelicenties door Dajema IT Distributors .
4.2 Leverancier levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomst en in overeenstemming met artikel 6.
4.3 Leverancier verstrekt aan Dajema IT Distributors  alle relevante informatie met betrekking tot de Softwarelicentie, waaronder maar niet beperkt tot, informatie over:
× de versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt;
× de activatie van de software;
× het recht op onderhoud en updates van de software;
× de toepasselijke licentievoorwaarden en -beperkingen.

4.4 Leverancier garandeert dat:
a) de Softwarelicentie met toestemming van de rechthebbende op de software, in het handelsverkeer van een van de landen van de Europese Unie is gebracht;
b) de Softwarelicentie is verkregen voor onbepaalde duur;
c) er geen verdere vergoedingen verschuldigd zijn voor het gebruik van de Softwarelicentie;
d) de Softwarelicentie op het moment van levering niet in gebruik is;
e) de Softwarelicentie niet gesplitst of anderszins onvolledig is.
4.5 Leverancier zal Dajema IT Distributors , op diens eerste verzoek, onmiddellijk van alle informatie voorzien die nodig is om aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarden uit het voorgaand lid.
4.6 Leverancier zal Dajema IT Distributors  vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Softwarelicentie zoals geleverd inbreuk maakt op een auteursrecht van deze derden. Tevens  is Leverancier in dat geval gehouden tot volledige restitutie van de door Dajema IT Distributors  betaalde bedragen.
4.7 MSDN licenties, Microsoft Developer Network (MSDN) licenties zijn rechten die verleend worden aan developers die met Microsoft producten werken met als doel om software testen. Deze licenties worden in sommige gevallen gratis verstrekt en hebben geen commercieel waarde. Het gebruik van MSDN licenties is hierdoor voor bedrijven en particulieren streng verboden en kan leiden tot hoge boetes! 

Ons strenge inkoopbeleid verplicht onze leveranciers om alleen OEM, Retail en OLP licenties te verstrekken. Elke licentie wordt ook door ons gecheckt op legaliteit, activatie en beschikbaarheid. 


Artikel 5. Verkoop van Softwarelicenties
5.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de verkoop van Softwarelicenties door Dajema IT Distributors .
5.2 Dajema IT Distributors  levert de Softwarelicenties zoals opgegeven in de overeenkomst en in overeenstemming met artikel 6. Dajema IT Distributors  spant zich in om hierbij de noodzakelijke informatie voor de activatie van de Softwarelicentie Schriftelijk ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
5.3 Dajema IT Distributors  levert desgewenst advies over de werking van de Softwarelicentie. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de installatie en de ingebruikname van de Software. Dajema IT Distributors  is niet verantwoordelijk voor het leveren van de software waartoe de Softwarelicentie strekt. Voor vragen met betrekking tot de werking van de Software dient Opdrachtgever zich te wenden tot de rechthebbende op de software. 
5.4 Opdrachtgever is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de benodigde versie van een Softwarelicentie. De Softwarelicentie kan nadat deze ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever, niet meer worden geretourneerd anders dan met Schriftelijke toestemming van Dajema IT Distributors .

5.5 Dajema IT Distributors  staat ervoor in dat de geleverde licenties gebruikt kunnen worden voor de betreffende software waarbij de installatie en activatie van de software binnen 90 dagen na uitlevering plaats moet vinden.
5.6 De omvang van de Softwarelicentie is beperkt tot licentievoorwaarden van de rechthebbende op de software. Voor zover van toepassing vermeldt de factuur informatie over de Softwarelicentie, waaronder versie van de software waartoe de Softwarelicentie strekt en het recht op onderhoud en updates van de software.

5.7 Het aantal activeringen correspondeert met het aantal op het licentiedocument / factuur. Dajema IT Distributors  kan niet verantwoordelijk worden gehouden als Microsoft activatiecode(s) blokkeert als gevolg van herinstallaties doordat het limiet m.b.t. het aantal activeringen bereikt is. 
5.8 De overdracht van de licenties is volledig als het factuurbedrag voldaan is.

Artikel 6. Levering en leveringstermijn
6.1 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Dajema IT Distributors  aan Opdrachtgever, geschiedt, tenzij anders overeengekomen, zo snel mogelijk na voldoening van de factuur door Opdrachtgever.
6.2 Het ter beschikking stellen van de Softwarelicentie door Leverancier aan Dajema IT Distributors  dient binnen 7 dagen te geschieden na het moment dat Dajema IT Distributors  het aanbod van Leverancier heeft aanvaard. Voldoening van de factuur aan Leverancier geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen nadat Leverancier de betreffende Softwarelicentie(s) ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7. Prijzen
7.1 Alle prijzen op de Website en in brochures, prijslijst(en), aanbiedingen en overige communicatiemiddelen van Dajema IT Distributors , zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
7.2 Prijzen als bedoeld in voorgaand lid, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
8.1 Dajema IT Distributors  zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat bij aanvaarding van een aanbieding akkoord met elektronische facturatie door Dajema IT Distributors .
8.2 De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Indien op de factuur geen betalingstermijn is opgenomen dan geldt een termijn van 7dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van zeven dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd.
8.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten (met een minimum van 250 euro), daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. 
8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.5 In bovenstaande gevallen heeft Dajema IT Distributors  voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
8.6 Opdrachtgever doet afstand van alle rechten omtrent verrekening.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Dajema IT Distributors  is enkel aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien en uitsluitend voor directe schade.
9.2 De aansprakelijkheid van Dajema IT Distributors  ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is beperkt tot de directe schade met een maximum van de voor de overeenkomst overeengekomen prijs. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000,-.
9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a) redelijke en aantoonbare kosten die de betreffende partij heeft moeten maken om de ander er toe te manen de overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
b) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
c) redelijke en aantoonbare kosten die betreffende partij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
9.4 Elke recht op schadevergoeding voor Wederpartij vervalt ieder geval in geval:
a) Wederpartij niet direct na constatering van de schadeveroorzakende gebeurtenis maatregelen heeft genomen om de schade te beperken;
b) Wederpartij niet binnen drie weken na bekend worden met de schade Dajema IT Distributors  op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.
9.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schadeveroorzakende partij en/of haar bedrijfsleiding.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Dajema IT Distributors  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
10.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Dajema IT Distributors  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dajema IT Distributors  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, netwerkaanval, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dajema IT Distributors  door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dajema IT Distributors  kan worden gevergd.
10.3 Dajema IT Distributors  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
10.4 Voor zover Dajema IT Distributors  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dajema IT Distributors  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1 Partijen zullen informatie die zijn aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen indien de informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is (“Vertrouwelijke Informatie”). De inhoud van de overeenkomst is in ieder geval vertrouwelijk.
11.2 De plicht tot het strikt vertrouwelijk behandelen van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:
× voor de datum van verstrekking in het bezit was van de ontvangende Partij;
× verkrijgbaar is bij een derde zonder dat de derde enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking; 
× beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke websites of diensten; 
× onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.
11.3 Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk verbiedt. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kortgeding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
11.4 Partijen leggen de geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel ook op aan werknemers en aan derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst en aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1 Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dajema IT Distributors  gevestigd is.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
13.2 Partijen zijn slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Dajema IT Distributors  steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
13.3 De door Dajema IT Distributors  ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Wederpartij.

  

Aanvullende Algemene Voorwaarden Dajema Computers 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 9 - De prijs 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 13 - Betaling 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

Artikel 15 - Geschillen 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Privacybeleid 

------------------ 

 

 

 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

3. Dag: kalenderdag; 

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 

samengekomen. 

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

 

 

  

 

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming

Dajema Computers / Dajema IT Distributors

Koolwitjestraat 185, 1432NS Aalsmeer 

Telefoonnummer: 0297-750688  9.00-21.00 

KvK-nummer: Amsterdam 61364088 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

o de prijs inclusief belastingen; o de eventuele kosten van verzending; o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 

zijn; 

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;  o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst 

herstellen; o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten: 

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke 

instructies. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 

consument; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. die snel kunnen bederven of verouderen; 

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

f. voor losse kranten en tijdschriften; 

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

 

Artikel 9 - De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.  

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

5. De garantie geldt niet indien: 

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

8. Dajema IT Distributors  staat ervoor in dat de geleverde licenties gebruikt kunnen worden voor de betreffende software waarbij de installatie en activatie van de software binnen 90 dagen na uitlevering plaats moet vinden. zie bij Artikel 5. Verkoop van Softwarelicenties ( 5.5)

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging 

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en 

tijdschriften. 

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur 

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

 

Artikel 13 - Betaling 

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees 

ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

 

 

Artikel 15 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele 

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager. 

 

  

Privacybeleid 

Dajema IT Distributors geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dajema IT Distributors. 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. 

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

 

Privacybeleid  

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.